E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Zmiennocieplność

Zmiennocieplność (ektotermia, poikilotermia) - niezdolność organizmu zwierzęcia do utrzymywania stałej temperatury ciała, lecz uzależnianie jej od temperatury panującej w otoczeniu (powietrza, ziemi, skał lub wody) i od nasłonecznienia. Zmiennocieplne są wszystkie zwierzęta z wyjątkiem ptaków i ssaków (bezkręgowce, ryby, płazy, gady).

Zmienność osobnicza

Zmienność osobnicza - różnice między osobnikami tego samego gatunku, wynikające z różnic genetycznych (różne kombinacje alleli genów) lub z różnych wpływów środowiska.
Zmienność osobnicza może dotyczyć cech molekularnych, morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych.
U ludzi jest ona widoczna w takich cechach, jak na przykład: wzrost, postura, kolor włosów, kolor oczu, inteligencja, charakter.

Zmysł

Zmysł - zdolność odbierania bodźców zewnętrznych, jaką ma organizm zwierzęcia lub człowieka (dzięki odpowiednim receptorom). Wyróżniamy następujące zmysły:
- wzroku (bodziec: światło)
- słuchu (bodziec: fala akustyczna)
- węchu (bodziec: cząsteczki chemiczne)
- smaku (bodziec: cząsteczki chemiczne)
- dotyku (bodziec: nacisk)
- termiczny (bodziec: temperatura)
Wyróżnia się jeszcze zmysł równowagi i napięcia mięśniowego (propriocepcja).
U niektórych gatunków zwierząt stwierdza się istnienie dodatkowych zmysłów dla pola elektrycznego, pola magnetycznego, ultradźwięków lub prądów wody.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski