E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Teoria ewolucji

Teoria ewolucji - teoria, której kluczowe postulaty zostały sformułowane przez wybitnego angielskiego przyrodnika - Karola Darwina w dziele: "O powstawaniu gatunków", wydanym w 1859 roku.
Teoria postuluje, że gatunki organizmów żywych nie są niezmienne, ale ewoluują (zmieniają się) w sposób nieprzypadkowy, "dopasowując się" coraz lepiej do swoich środowisk naturalnych (lub do zmian w nich).
Podstawą teorii ewolucji jest postulat o przypadkowej zmienności cech organizmów, która jest dziedziczna (przynajmniej w części cech). Organizmy mnożą się w postępie geometrycznym, a zasoby środowiska są ograniczone, więc zaczyna się konkurencja o nie (walka o byt). Pewne cechy dają lepsze rezultaty w pozyskiwaniu zasobów niż inne (różne dostosowania). Organizmy lepiej dostosowane z większym prawdopodobieństwem przeżyją lub wydadzą więcej potomstwa (dobór naturalny). Ich cecha będzie się rozpowszechniać. Nastąpi zmiana i lepsze "dopasowanie" do środowiska.
Obecnie teoria ewolucji jest wzmocniona i uzupełniona przez dane genetyczne (molekularne) i stwierdzenie możliwości istnienia mechanizmu neutralnego, losowego ewolucji (dryfu genetycznego).

Terytorializm

Terytorializm - rodzaj zachowania się zwierzęcia, polegający na wyznaczaniu i obronie obszaru, który zawiera zasoby niezbędne do przetrwania jego i jego potomstwa (czasem całego stada).
Terytorialne są na ogół samce. Zaznaczają one swój rewir albo sygnałami dźwiękowymi lub zapachowymi (ssaki) albo śpiewem (ptaki).
W przypadku naruszenia terytorium przez intruza, następuje próba odstraszenia go i jeśli to nie skutkuje - atak.

Tetra

Tetra (CCl4, tetrachlorometan, czterochlorek węgla) - bezbarwna, toksyczna ciecz o słodkawym zapachu. Temperatura wrzenia: 77oC, gęstość: 1,59 g/cm3.
Jest słabo rozpuszczalna w wodzie; dobrze rozpuszcza się w etanolu i benzenie. Otrzymywana jest przez chlorowanie metanu w wysokiej temperaturze. Stosowana jako rozpuszczalnik organiczny.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski