E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Równowaga chemiczna

Równowaga chemiczna - stabilny stan, w którym stężenia substratów i produktów reakcji chemicznej nie ulegają zmianie. Jest tak dlatego, że w tym stanie, w każdym czasie, szybkość reakcji: substraty → produkty jest równa szybkości reakcji odwrotnej (równowaga dynamiczna, a nie stan statyczny).
Każda reakcja chemiczna, która przebiega w izolacji, zmierza do stanu równowagi chemicznej.
Ruja

Ruja (estrus) - okres charakterystyczny dla większości samic ssaków, w którym są one chętne do kopulacji i gotowe do zapłodnienia. Ruja występuje raz lub kilka razy w roku. W tym okresie zmienia się wygląd zewnętrznych narządów płciowych i zachowanie samic, w ten sposób, by zwracało to uwagę samców.
Typowa ruja nie występuje u samic orangutana, goryla, szympansów i człowieka.

Rybozym

Rybozym - cząsteczka RNA, która ma zdolność do samodzielnego katalizowania reakcji chemicznej (analogicznie do biokatalizatorów białkowych - enzymów). Pierwszy rybozym został odkryty w 1981 roku przez Thomasa Cecha u pierwotniaka Tetrahymena.
Jest bardzo prawdopodobne, że rybozymy pełniły funkcje DNA (nośnik informacji genetycznej) i białkowych enzymów, na wczesnych etapach ewolucji życia. DNA i białko (także ich synteza) są zbyt skomplikowane i zbyt od siebie zależne, by któreś z nich powstało jako pierwsze.
Pozostałością po rybozymach w komórkach współczesnych organizmów jest np. rRNA rybosomów i cząsteczki RNA, biorące udział w wycinaniu intronów (splicingu).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski