E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

RNA

RNA - kwas rybonukleinowy. Jest jednoniciowym polimerem (właściwie polikondensatem) złożonym z monomerów: nukleotydów.
Każdy nukleotyd składa się z reszty fosforanowej, rybozy i dowolnej z czterech zasad azotowych: adeniny (A), cytozyny (C), uracylu (U) i guaniny (G).
W komórkach organizmów żywych istnieje kilka typów RNA. Najważniejszy typ to mRNA - cząsteczka powstająca przy lub po odczycie informacji genetycznej DNA i pośrednicząca między DNA, a rybosomami, w których informacja mRNA służy do syntezy białek (translacja).
Inne typy RNA: rRNA wchodzący w skład rybosomów i stanowiący ich rusztowanie, tRNA - cząsteczka przenosząca aminokwasy do syntezy białek, miRNA i siRNA - cząsteczki regulujące natężenie syntezy białek w komórce, przez łączenie się z mRNA.

Rodnik

Rodnik - atom lub cząsteczka, która na jednym ze swoich orbitali elektronowych posiada jeden niesparowany elektron. Jest to stan mniej stabilny niż orbital z 2 elektronami (sparowanymi), więc rodniki są bardzo reaktywne ("dążą" do szybkiego sparowania swojego wolnego elektronu).
Przykład: bardzo reaktywny rodnik hydroksylowy OH. powstający w organizmie z wody, w wyniku działania promieniowania jonizującego, mogący reagować z DNA i wprowadzać do niego mutacje.

Rośliny C4

Rośliny C4 - rośliny, które mają zdolność wiązania dwutlenku węgla za pomocą fosfoenolopirogronianu z wytworzeniem jabłczanu lub asparaginianu (związków czterowęglowych). Związki te transportowane są do miękiszu okołowiązkowego liścia, gdzie oddają dwutlenek węgla.
Proces ten pozwala znacznie zwiększyć stężenie CO2 w miękiszu okołowiązkowym, aby mógł on wydajnie przeprowadzać cykl Calvina i wytwarzać cukry, bez strat powstałych w wyniku fotooddychania.
Poza tym, roślina potrafiąca kumulować CO2, nie musi często otwierać aparatów szparkowych, co zapobiega dużej utracie wody.
Rośliny C4 rosną w klimatach ciepłych, gdzie jest łatwy dostęp do światła słonecznego i utrudniony dostęp do wody. Wśród roślin C4 jest dużo gatunków turzyc i traw (np. kukurydza, proso).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski