E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Prawo Joule'a

Prawo Joule'a - prawo sformułowane w 1841 roku przez angielskiego fizyka - Jamesa Prescotta Joule'a. Brzmi ono tak: ciepło (Q) wydzielone przez przewodnik o oporze R, w którym płynie prąd elektryczny o natężeniu I, przez okres czasu t, jest równe iloczynowi oporu, okresu czasu i kwadratu natężenia prądu: Q = I2Rt.
Zjawisko wydzielania ciepła przez przewodnik z prądem znalazło zastosowanie w grzejnikach elektrycznych, grzałkach, żelazkach i bezpiecznikach topikowych.

Prawo Lamberta-Beera

Prawo Lamberta-Beera - prawo sformułowane przez szwajcarskiego fizyka - Johanna Lamberta i niemieckiego fizyka - Augusta Beera. Głosi ono, że przy przechodzeniu światła monochromatycznego przez roztwór barwnika, absorbancja (A) jest równa iloczynowi molowego współczynnika absorpcji barwnika (a), stężenia molowego barwnika (c) i długości drogi, pokonanej przez światło w roztworze (l): A = acl.
Absorbancja jest logarytmem dziesiętnym ze stosunku natężenia światła padającego na roztwór, do natężenia światła wychodzącego z roztworu.

Prawo Ohma

Prawo Ohma - prawo sformułowane w 1826 roku przez niemieckiego matematyka - Georga Ohma. Ma ono obecnie następującą postać:
W przewodniku liniowym (o stałym oporze), w którym płynie prąd stały, przykładane napięcie (U) jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu (I). Współczynnikiem proporcjonalności jest opór elektryczny (rezystancja, R) przewodnika: U = RI
Im większe napięcie przyłożymy do przewodnika liniowego, tym większe natężenie prądu uzyskamy.
A jeśli do przewodników o różnych rezystancjach będziemy przykładać to samo napięcie, to popłyną przez nie prądy o różnych natężeniach, tym większych, im mniejsze będą opory elektryczne.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski