E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Poczwarka

Poczwarka - nieżerujące, nieruchome lub mało ruchliwe stadium rozwojowe owadów z przeobrażeniem zupełnym (np. błonkówki, muchówki, chrząszcze, motyle), znajdujące się pomiędzy stadium larwalnym, a owadem dorosłym (imago).
Wewnątrz poczwarki, narządy larwy ulegają degradacji, a nowe narządy postaci dorosłej wykształcają się z tzw. dysków imaginalnych.

Podgatunek

Podgatunek - grupa populacji, których osobniki różnią się jedną lub większą liczbą cech od osobników innych podgatunków tego samego gatunku. Podgatunki zamieszkują oddzielne obszary, ale nie są jeszcze potencjalnie izolowane rozrodczo.

Podstawczaki

Podstawczaki - gromada zaawansowanych ewolucyjnie grzybów, których charakterystyczną cechą jest obecność podstawek w cyklu rozwojowym.
Podstawka to komórka, w której zachodzi mejoza (podział redukcyjny) z wytworzeniem czterech haploidalnych jąder komórkowych. Zaraz po mejozie, jądra te przechodzą do wyrostków podstawki, gdzie tworzą się z nich 4 zarodniki.
Gdy zarodnik padnie na odpowiednie podłoże, kiełkuje w haploidalną grzybnię pierwotną, która istnieje zazwyczaj krótko, gdyż szybko następuje jej zlanie się z grzybnią innego typu koniugacyjnego (tylko cytoplazmami → somatogamia).
Powstaje grzybnia wtórna (dikariotyczna), zbudowana z komórek zawierających 2 jądra i rozdzielonych septami. Może ona wytwarzać formy zbite - owocniki, w których, na zakończeniach grzybni, w obrębie hymenoforu, tworzą się podstawki. W nich następuje zlanie się 2 jąder (kariogamia) i dalej - mejoza. Cykl się zamyka.
Zdecydowana większość grzybów zbieranych w lesie to podstawczaki.
Przykłady podstawczaków: borowik szlachetny, pieczarka polna, rdza zbożowa.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski