E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Kodominacja

Kodominacja - występowanie dwóch lub więcej alleli genu, z których żaden nie dominuje nad pozostałymi. Jeśli organizm diploidalny posiada w jakimś genie 2 różne allele kodominujące, to będzie miał 2 różne cechy, kodowane przez te allele.
Przykład: jeśli kodominujące allele grup krwi A i B spotkają się w jednym organizmie, to ma on grupę krwi AB.

Kodon

Kodon - zestawienie 3 następujących po sobie nukleotydów (w DNA lub mRNA), które koduje określony aminokwas.
Zapis genetyczny wykorzystuje tylko 4 litery nukleotydowe (A, G, C, T lub U). Jeśli każda z liter miałaby kodować 1 aminokwas białek, to byłoby to za mało, bo w białkach jest 20 rodzajów aminokwasów.
Dwójki nukleotydów też nie wystarczyłyby, bo jest ich 42 = 16. Dlatego aminokwasy kodowane są przez trójki, których jest 43 = 64, czyli aż zanadto (często kilka trójek koduje ten sam aminokwas).
Przykłady: GCG koduje alaninę, AAG - lizynę, a CCC - prolinę.

Koewolucja

Koewolucja - ewolucja dwóch powiązanych ekologicznie gatunków, w której pojawienie się cech przystosowawczych u jednego gatunku jest zależne od "wymogów" drugiego gatunku (i odwrotnie).
Gatunki te stają się dla siebie częścią środowiska, do którego trzeba być dostosowanym.
Przykłady: dostosowanie wzajemne ofiar i drapieżników, pasożytów i żywicieli, storczyków i zapylających je owadów.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski