E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Katalizator

Katalizator - substancja chemiczna, która w reakcji chemicznej, przyspiesza przemianę substratów w produkty i produktów w substraty (przyspiesza osiągnięcie równowagi reakcji).
Katalizator tworzy z reagentami związki przejściowe o obniżonej energii, lecz wypadkowo nie zmienia się w reakcji.
Przykłady katalizatorów: wszystkie enzymy, pięciotlenek wanadu - katalizator utleniania dwutlenku siarki do trójtlenku siarki, węgiel aktywny - katalizator przemiany tlenku węgla i chloru do chlorku karbonylu (fosgenu).

Kation

Kation - jon o ładunku dodatnim. Może pochodzić od atomu metalu lub od związanej ze sobą grupy atomów, z tym że cechuje się tym, że ma w sumie mniej elektronów niż protonów. Podczas elektrolizy zmierza zawsze w kierunku elektrody ujemnej (katody). Przykłady: kation sodowy (Na+), żelazowy (Fe3+), oksoniowy (H3O+), amonowy (NH4+).

Katoda

Katoda - w elektrochemii: elektroda o ładunku ujemnym, do której, podczas elektrolizy, przyciągane są kationy (jony o ładunku dodatnim) i na której zachodzi proces redukcji (przyłączania elektronów przez kationy).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski