E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Jądro atomowe

Jądro atomowe - centralna część atomu, o rozmiarach liniowych 10-14 - 10-15 m, które są 10 000 - 100 000 razy mniejsze od rozmiarów atomu.
Jądra atomowe zbudowane są z nukleonów: protonów i neutronów (tylko najprostsze jądro atomu wodoru składa się z 1 protonu). Jako, że protony i neutrony są 2000 razy cięższe od elektronów (zapełniających orbity poza jądrem), to można stwierdzić, że prawie cała masa atomu skupiona jest w jego jądrze.
Siły jądrowe pomiędzy nukleonami (których nośnikami są mezony π) spajają jądra atomowe, choć są one naładowane dodatnio i odpychają się w nich dodatnie ładunki protonów.
Atomy różnych pierwiastków różnią się liczbą protonów w swych jądrach.
Istnienie jąder atomowych zostało stwierdzone doświadczalnie w 1911 roku przez nowozelandzkiego fizyka - Ernesta Rutherforda.

Jon

Jon - atom lub związana ze sobą grupa atomów, która ma nadmiar lub niedomiar elektronów względem całkowitej liczby protonów. Jeśli elektronów jest więcej niż protonów - to jon jest ujemny i nazywa się anion. W przeciwnym wypadku - jon jest dodatni (kation).
Przykłady jonów: K+ (kation potasowy), Mg2+ (kation magnezowy), Cl- (anion chlorkowy), CH3COO- (anion octanowy).

Jonizacja

Jonizacja - zjawisko oderwania elektronu lub elektronów od atomu z utworzeniem jonu dodatniego. Przyczyną jonizacji może być zderzenie elektronu atomu z wysokoenergetyczną cząstką alfa, elektronem, protonem, neutronem, fotonem promieniowania rentgenowskiego lub gamma. Wszystkie te cząstki są składnikami różnych typów tzw. promieniowania jonizującego.
Istnieje również jonizacja termiczna, wywoływana przez zderzenia między atomami w wysokich temperaturach.
Minimalna energia, jaką musi mieć cząstka, aby spowodować jonizację, to tzw. energia jonizacji.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski