E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Ibuprofen

Ibuprofen - związek chemiczny będący lekiem z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwzakrzepowe.
Blokuje enzymy - cyklooksygenazy (COX), które grają ważną rolę w syntezie prostaglandyn - związków kluczowych w powstawaniu zapalenia i w agregacji płytek krwi.
Chemicznie, ibuprofen to kwas 2-(para-izobutylofenylo)-propionowy. Jest czynnym składnikiem Ibupromu.

Iloczyn jonowy wody

Iloczyn jonowy wody - iloczyn stężeń molowych: kationu H3O+ i anionu OH- w czystej wodzie. Woda jest związkiem chemicznym, którego cząsteczki w nieznacznym stopniu reagują ze sobą w następujący sposób:
H2O + H2O ←→ H3O+ + OH-
Jest to tzw. autodysocjacja wody. W temperaturze 25oC, iloczyn jonowy wody wynosi: [H3O+] x [OH-] = 10-7 mol/dm3 x 10-7 mol/dm3 = 10-14.
Odczyn pH wody równy jest -log [H3O+] = 7. Jest to tzw. pH obojętne.

Iloczyn rozpuszczalności

Iloczyn rozpuszczalności - jeśli związek jonowy AmBn dysocjuje w danym rozpuszczalniku:
AmBn → m An+ + n Bm-
to iloczyn rozpuszczalności związku AmBn (w tym rozpuszczalniku i w danej temperaturze) jest stały i równy iloczynowi stężeń molowych jonów An+ i Bm- w nasyconym roztworze, podniesionych do potęg równych współczynnikom powyższej reakcji (m i n).
Przykład: siarczek żelaza III dysocjuje: Fe2S3 → 2 Fe3+ + 3 S2-,
iloczyn rozpuszczalności siarczku żelaza III w wodzie = [Fe3+]2 x [S2-]3 = 10-88.
Jeżeli iloczyn [An+]m x [Bm-]n przekroczy wartość iloczynu rozpuszczalności, to zaczyna strącać się osad.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski