E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Hydrazyna

Hydrazyna (NH2-NH2) - bezbarwna, toksyczna, żrąca, łatwopalna i dymiąca na powietrzu ciecz. Jest dobrze rozpuszczalna w wodzie. Temperatura wrzenia: 113,5oC, gęstość: 1,02 g/cm3.
Otrzymywania jest z amoniaku i podchlorynów. Stosuje się ją jako paliwo rakietowe i substrat w syntezach organicznych.

Hydroksyloamina

Hydroksyloamina (NH2OH) - bezbarwne kryształy. Jest to substancja nietrwała, która w temperaturze topnienia 33oC ulega rozpadowi do amoniaku, wody i azotu:
3NH2OH → NH3 + 3H2O + N2
Ma właściwości zasadowe, tworzy z kwasami sole trwalsze od niej samej.
Reaguje z aldehydami i ketonami z utworzeniem oksymów. Otrzymywana jest przez redukcję katodową kwasu azotowego.
Znalazła zastosowanie jako odtrutka na trucizny fosfoorganiczne i identyfikator aldehydów i ketonów.

Hydroliza

Hydroliza - rozpad związku organicznego do 2 związków chemicznych w wyniku reakcji z cząsteczką wody.
Przykłady: hydroliza glikozydu do aglikonu i cukru, hydroliza estru do alkoholu i kwasu, hydroliza dwucukru - sacharozy do fruktozy i glukozy, wielokrotna hydroliza białka lub polipeptydu do aminokwasów.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski