E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Gastrulacja

Gastrulacja - proces powstawania gastruli z blastuli w rozwoju zarodkowym zwierząt. Polega na wpukleniu się części komórek blastuli do jej wnętrza z utworzeniem otworu (pragęby) i zagłębienia (prajelita).

Gatunek

Gatunek - zespół wszystkich populacji, których osobniki mogą potencjalnie krzyżować się międzypopulacyjnie w środowisku naturalnym i wydawać płodne potomstwo.
Charakterystyczną cechą gatunku jest izolacja rozrodcza od innych gatunków lub tworzenie z nimi bezpłodnych lub tylko częściowo płodnych mieszańców.

Gen

Gen - jednostka dziedziczności, odcinek DNA znajdujący się na chromosomie, który koduje sekwencję białka lub rzadziej - sekwencję rRNA lub tRNA.
Składa się z części kodującej (sekwencji DNA, na której zapisana jest informacja o strukturze produktu) i z części regulatorowej, do której przyłączają się białka regulatorowe i decydują o ilości, czasie i miejscu w organizmie, w którym produkt będzie wytwarzany.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski