E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Feromon

Feromon - substancja wytwarzana i wydzielana do środowiska przez organizm zwierzęcia, mająca wywołać określoną reakcję behawioralną lub rozwojową u osobników tego samego gatunku.
Wyróżniamy feromony płciowe (wabiące lub aktywizujące osobniki płci przeciwnej), feromony agregacji, alarmu, znakowania drogi lub terytorium, a także te regulujące przynależność owada społecznego do kasty.
Klasycznym przykładem feromonu jest bombykol, wydzielany przez samice jedwabnika morwowego, potrafiący wabić samce z odległości 10 km.

Ferromagnetyzm

Ferromagnetyzm - zjawisko spontanicznego namagnesowania niektórych materiałów, powstające w wyniku zgodnego, równoległego ustawienia momentów magnetycznych oddziałujących między sobą atomów.
Dotyczy ono tylko ograniczonego obszaru w materiale - tzw. domeny. Materiał składa się z wielu różnych domen, więc wypadkowe jego namagnesowanie jest niewielkie albo zerowe.
Po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego, wszystkie domeny stają się namagnesowane tak samo (w kierunku pola) i zjawisko to nie znika po ustaniu działania pola (tzw. trwałe namagnesowanie).
Przykłady ferromagnetyków: żelazo, kobalt, nikiel, gadolin, terb, dysproz, holm.

Filogeneza

Filogeneza - historia ewolucji danej grupy systematycznej (zwykle gatunku), począwszy od określonego praprzodka. Rekonstrukcja filogenezy jest możliwa dzięki materiałowi kopalnemu, a także dzięki badaniom porównawczym między współcześnie żyjącymi gatunkami (DNA, anatomia).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski