E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Egzon

Egzon - odcinek sekwencji genu eukariotycznego, który koduje fragment sekwencji aminokwasowej białka. Całe białko zakodowane jest przez więcej niż 1 egzon. Są one oddzielone odcinkami niekodującymi - intronami, które są zwykle dłuższe.
Po odczycie genu i przepisaniu jego sekwencji na RNA, egzony na RNA są łączone w procesie wycinania intronów (tzw. splicingu).

Ekosystem

Ekosystem - wzajemnie powiązane populacje różnych gatunków organizmów żywych wraz z zajmowanym przez nie środowiskiem fizyko-chemicznym (ukształtowanie terenu, gleba, klimat). Pomiędzy częścią ożywioną ekosystemu (biocenozą), a nieożywioną (biotopem) istnieje współzależność związana z przepływem energii i materii.
Przykłady: ekosystem jeziora, rafy koralowej lub afrykańskiego lasu deszczowego

Ekoton

Ekoton - strefa przejściowa między dwoma różnymi ekosystemami. Występują tam niektóre gatunki charakterystyczne z obydwu ekosystemów, a także gatunki swoiste. Przykłady ekotonów: skraj lasu, brzeg morza

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski