E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dymorfizm płciowy

Dymorfizm płciowy - występowanie u jakiegoś gatunku różnicy pomiędzy dorosłą samicą a dorosłym samcem w wielkości, kształcie lub ubarwieniu ciała. Zjawisko to obserwowane jest tylko u niektórych gatunków zwierząt.
Jest silną regułą, że większe rozmiary lub intensywniejsze barwy dotyczą samców, co ma związek z konkurencją między nimi lub z posiadaniem ważnych sygnałów dla samic.
Różnice w ubarwieniu dotyczą bardzo często ptaków (np. gile, kosy, kaczki krzyżówki, cietrzewie), a różnice w kształcie i rozmiarach częściej spotykamy u ssaków (np. goryle, jelenie, lwy).
Dymorfizm płciowy może dotyczyć również zwierząt niżej uorganizowanych, jak: motyle (np. mieniak tęczowiec), chrząszcze (np. jelonek rogacz), obleńce (glista ludzka), itd.

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja elektrolityczna - rozpad cząsteczki chemicznej na jony dodatnie i jony ujemne w rozpuszczalniku, który składa się z cząsteczek mających rejony z przewagą ładunku dodatniego i ujemnego. Klasycznym przykładem takiego rozpuszczalnika jest woda.
Roztwór zdysocjowanego związku chemicznego to tzw. elektrolit. Przewodzi on bardzo dobrze prąd.
Dysocjacji elektrolitycznej ulegają tylko takie cząsteczki, które mają w swej strukturze różne atomy, wokół których gromadzą się przeciwne ładunki.
Przykład: chlorek sodu (NaCl) - pod wpływem wody rozpada się na jony Na+ i Cl-. Rejony ujemne cząsteczek wody przyciągają rejony dodatnie wokół sodu, a rejony dodatnie cząsteczek wody przyciągają rejony ujemne wokół chloru. Następuje rozerwanie wiązania sód-chlor i powstanie przeciwnie naładowanych jonów sodu i chloru, które przechodzą do roztworu, otoczone cząsteczkami wody.

Dysproporcjonacja

Dysproporcjonacja (dysmutacja) - typ reakcji redukcji-utlenienia, w której uczestniczą dwie takie same cząsteczki (lub jony), z których jedna jest reduktorem tej drugiej i się utlenia, a druga - jest utleniaczem tej pierwszej i się redukuje.
Przykład: 2 jony manganianowe (6 stopień utlenienia manganu) → jeden z nich zostaje utleniony przez drugi do nadmanganianu (7 stopnień utlenienia manganu), a zarazem drugi z nich zostaje zredukowany przez ten pierwszy do dwutlenku manganu (4 stopień utlenienia manganu).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski