E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Dobór kierunkowy

Dobór kierunkowy - jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, polegający na największej przeżywalności i/lub rozrodczości takich osobników, które mają cechę odbiegającą od średniej dla danej populacji. Zachodzi w środowiskach niestabilnych.
Przykład: zwiększenie częstości ciemno ubarwionych osobników ćmy - krępaka brzozowca w rejonach zanieczyszczonych przemysłowo (melanizm przemysłowy).

Dobór krewniaczy

Dobór krewniaczy - mechanizm ewolucyjny polegający na zwiększaniu się w danej populacji częstości cechy, która polega na wspieraniu osobników blisko spokrewnionych. Dzieje się tak dlatego, że wspieranie takich osobników z dużym prawdopodobieństwem wspiera tą samą cechę (wspiera wspieranie) i pomaga jej przetrwać.
Przykład: opieka nad potomstwem u ptaków i ssaków. Potomstwo odziedziczyło cechę: umiejętność opiekowania się i opieka nad nim to wspieranie przez daną cechę tej samej cechy u innego, blisko spokrewnionego osobnika.

Dobór naturalny

Dobór naturalny - zjawisko zróżnicowanej przeżywalności i/lub rozrodczości osobników w danym środowisku ze względu na posiadane przez nie różne, dziedziczne cechy, które są w różnym stopniu dopasowane do wymogów środowiska.
Istnieją 3 typy doboru naturalnego: kierunkowy, stabilizujący i rozrywający.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski