E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Defekt masy

Defekt masy - różnica między sumą mas protonów i neutronów, wchodzących w skład danego jądra atomowego, a masą tego jądra. Ta różnica jest dodatnia, bo jądro waży mniej niż suma składników.
Jest tak dlatego, że podczas tworzenia jądra przez protony i neutrony, wydziela się energia (E). Zgodnie ze słynnym wzorem: E = mc2, jest ona równoważna pewnej masie (m). Jest to właśnie ta brakująca masa (defekt masy).

Denaturacja białka

Denaturacja białka - nieodwracalny proces daleko idącej zmiany struktury przestrzennej białka, będący wynikiem zerwania wiązań wodorowych i mostków disiarczkowych przez czynnik denaturujący. Białko traci swe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Nierzadko wytrąca się z roztworu.
Popularne czynniki denaturujące: wysoka temperatura, silne kwasy, silne zasady, detergenty, sole metali ciężkich i promieniowanie jonizujące.

Deoksyryboza

Deoksyryboza (C5H10O4) - monocukier zawierający pięć atomów węgla (tzw. pentoza). Różni się od rybozy tylko obecnością atomu wodoru (H), zamiast grupy hydroksylowej (OH), w jednej z pozycji. Stąd nazwa: deoksyryboza, czyli ryboza bez tlenu (O).
Jest charakterystycznym składnikiem DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego - trwałego nośnika informacji genetycznej w organizmach żywych.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski