E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Bioluminescencja

Bioluminescencja - zjawisko świecenia organizmów żywych światłem widzialnym. Występuje u niektórych bakterii, pierwotniaków, grzybów, a także jamochłonów, skorupiaków, owadów i ryb głębinowych.
U bakterii, grzybów i pierwotniaków bioluminescencja jest efektem ubocznym przemian biochemicznych. U ryb głębinowych służy orientacji w środowisku i przywabianiu zdobyczy.
U robaczka świętojańskiego (gatunek chrząszcza) służy wabieniu samców przez samice i jest wynikiem utleniania związku chemicznego - lucyferyny, z udziałem energii chemicznej ATP, przy udziale enzymu - lucyferazy.

Biotop

Biotop - wszystkie czynniki fizyko-chemiczne charakteryzujące miejsce zasiedlone przez dostosowany do nich system gatunków organizmów żywych (biocenozę). Te czynniki to np.: temperatura, wilgotność powietrza, skład chemiczny gleby, ukształtowanie terenu.
Biotop i biocenoza oddziałują na siebie wzajemnie. Biotop i odpowiadająca mu biocenoza są określane jednym terminem: ekosystem.

Biuret

Biuret (NH2CONHCONH2, dimocznik) - najprostszy związek chemiczny z ulegających tzw. reakcji biuretowej. Przebiega ona dla każdego związku, który ma w swojej strukturze co najmniej 2 wiązania peptydowe (CO-NH), położone blisko siebie.
Reakcji biuretowej ulegają także wszystkie oligopeptydy, polipeptydy i białka.
Chemicznie, polega ona na kompleksowaniu przez dany związek jonów miedzi II w środowisku zasadowym. Mieszanina reakcyjna zmienia barwę z niebieskiej na fioletową.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski