E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Biały karzeł

Biały karzeł - obiekt astronomiczny o masie nie przekraczającej 1,44 masy Słońca. Powstaje wskutek wypalenia się w gwieździe paliwa termojądrowego i zapadnięcia się jej pod własnym ciężarem do stanu stabilnego dzięki ciśnieniu elektronów.
Biały karzeł będzie końcowym stadium ewolucji Słońca.
Wzór na maksymalną masę białego karła wyznaczył w 1930 roku indyjski astrofizyk-
S. Chandrasekhar (tzw. granica Chandrasekhara).
Przykład obecnie istniejącego białego karła: Syriusz B.

Biocenoza

Biocenoza - zespół populacji różnych gatunków organizmów żywych, zamieszkujących określone środowisko fizyko-chemiczne (ukształtowanie terenu, gleba, klimat).
Osobniki z tych populacji tworzą system wzajemnych powiązań (pokarmowych, ekologicznych), który jest stabilny ze względu na istniejące w nim pętle regulacji zwrotnej. Przyjmuje się, że biocenoza jest tym stabilniejsza im więcej gatunków wchodzi w jej skład.
Przykłady: biocenoza pustyni, sawanny, jeziora, parku.

Bioindykator

Bioindykator (biowskaźnik) - gatunek, którego brak lub obecność w danym środowisku świadczy o stopniu jego zanieczyszczenia. Może być to albo gatunek o wąskim zakresie tolerancji albo tolerujący jakiś czynnik chemiczny, który nie jest powszechnie tolerowany.
Przykłady bioindykatorów: porosty znikające z biocenoz o zanieczyszczonym przemysłowo powietrzu, gatunki z rodzaju mokrzyca pojawiające się na glebach zawierających jony rtęci, lepnica rozdęta rosnąca na glebach bogatych w jony miedzi.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski