E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Atom

Atom - najmniejszy element składowy każdego pierwiastka, złożony z jądra atomowego i elektronów poruszających się po torach wokół jądra. Kwestia geometrii tych torów pozostaje otwarta.
W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony (tylko najprostszy atom wodoru ma jako jądro atomowe 1 proton).
Liczba atomowa to liczba protonów w jądrze, a liczba masowa - liczba protonów i neutronów. Atomy danego pierwiastka mają tę samą liczbę atomową, choć mogą się różnić liczbą masową (wtedy tworzą różne izotopy).
Elektrony naładowane są ujemnie, protony - tak samo, ale dodatnio, a neutrony mają zerowy ładunek. Liczba elektronów w atomie jest zawsze równa liczbie protonów, więc jest on elektrycznie obojętny.
Rozmiary atomów są rzędu 10-10 m, a masy - rzędu 10-26 kg. Jako, że zarówno proton jak i neutron są około 2000 razy cięższe od elektronu, to prawie cała masa atomu skupiona jest w jego jądrze.

ATP

ATP (adenozynotrifosforan) - związek organiczny złożony z zasady purynowej - adeniny, monocukru - rybozy i trzech reszt fosforanowych. Jest uniwersalnym nośnikiem energii chemicznej ("walutą energetyczną") napędzającą energochłonne procesy życiowe w komórce.
ATP magazynuje energię, która przechwytywana jest podczas rozbijania ("spalania") substancji odżywczych, przede wszystkim cukrów prostych i kwasów tłuszczowych. Dodatkowo, u roślin gromadzi on energię pozyskiwaną ze światła słonecznego w procesie fotosyntezy.
Gdy ATP oddaje swoją energię, to rozpada się na ogół do ADP (adenozynodifosforanu) i reszty fosforanowej.

Autopoliploidalność

Autopoliploidalność - cecha nowego gatunku, który powstał przez podwojenie całkowitej liczby chromosomów gatunku rodzicielskiego. Zwykle jest tak, że gatunek rodzicielski ma 2n chromosomów, a jego gamety mają n chromosomów i po zapłodnieniu powstaje potomek, który ma znów 2n chromosomów.
Jeśli jednak gatunek rodzicielski wytworzy nietypowe gamety, zawierające 2n chromosomów i połączą się one, to powstaje autopoliploid, który ma 4n chromosomów. Jest on płodny i izolowany rozrodczo od gatunku rodzicielskiego.
Autopoliploidy można spotkać w świecie roślin. Są one podobne do gatunków rodzicielskich, choć zwykle większe.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski