E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Anihilacja

Anihilacja - zjawisko zderzenia się cząstki z odpowiadającą jej antycząstką (np. elektronu z pozytonem), podczas którego znikają one, a w ich miejsce powstają co najmniej 2 fotony (kwanty pola elektromagnetycznego). Mają one sumaryczną energię równą sumie całkowitej energii cząstki i antycząstki przed zderzeniem.

Anilina

Anilina (C6H5NH2, aminobenzen, fenyloamina) - najprostsza amina aromatyczna. Bezbarwna, oleista, brunatniejąca na powietrzu ciecz o specyficznym, rybim zapachu. Ma temperaturę wrzenia 184oC i gęstość 1,02 g/cm3.
Niezbyt dobrze rozpuszcza się w wodzie, dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Otrzymywana jest przez redukcję nitrobenzenu lub działanie amoniakiem na fenol lub chlorobenzen.
Anilina znalazła zastosowanie jako paliwo rakietowe i przy produkcji leków, barwników i tworzyw sztucznych.

Anion

Anion - jon o ładunku ujemnym. Może pochodzić od atomu niemetalu lub od związanej ze sobą grupy atomów, z tym że cechuje się tym, że ma w sumie więcej elektronów niż protonów.
Podczas elektrolizy zmierza zawsze w kierunku elektrody dodatniej (anody).
Przykłady: anion fluorkowy (F-), fosforanowy (PO43-), wodorotlenowy (OH-), chromianowy (CrO42-).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski