E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Amoniak

Amoniak (wodorek azotu, NH3) - bezbarwny gaz o ostrym, charakterystycznym zapachu. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, z którą reaguje z wytworzeniem zasady amonowej NH4+OH-.
W tlenie spala się do azotu i wody. Z kwasami daje sole amonowe. Na przykład z kwasem solnym - chlorek amonu.
Przemysłowo otrzymuje się go w katalizowanej reakcji azotu i wodoru. W laboratorium można go otrzymać, działając mocnymi zasadami na sole amonowe, lub wodą na azotki.
Znalazł zastosowanie przy produkcji kwasu azotowego, nawozów azotowych (saletr), mocznika i węglanu sodu. Jest również stosowany jako czynnik chłodniczy w urządzeniach chłodzących.

Anabioza

Anabioza - stan znacznego obniżenia funkcji życiowych organizmu, który jest odpowiedzią na skrajnie niekorzystne warunki środowiska (np. skrajne temperatury, susza, brak tlenu lub pożywienia). Jest to stan odwracalny.
Występuje u niesporczaków, wrotków, nicieni, mszaków, porostów, bakterii i pierwotniaków.

Anabolizm

Anabolizm - zbiorcza nazwa podgrupy przemian metabolicznych, w których ze związków prostych powstają złożone związki organiczne (budujące organizm). Reakcje te są energochłonne.
Anabolizm ma największe nasilenie u osobników młodych, rozwijających się, a także u osobników dorosłych, które przyjmują nadmiar pokarmu.
Przykłady przemian anabolicznych: biosynteza białek, tłuszczu (lipogeneza), glukozy (glukoneogeneza) i fotosynteza (u roślin).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski