E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Aberracja chromosomowa

Aberracja chromosomowa (łac. aberratio - zbłądzenie) - zmiana w strukturze chromosomu wskutek jego pęknięcia wywołanego promieniowaniem rentgenowskim, gamma, ultrafioletowym lub wysoką temperaturą. Może zachodzić również spontanicznie.
Wyróżniamy 4 podstawowe typy aberracji: duplikację (powielenie odcinka chromosomu), inwersję (odwrócenie odcinka chromosomu), delecję (utratę odcinka chromosomu) i translokację (łączenie się fragmentów różnych chromosomów).

Aceton

Aceton (CH3COCH3, propanon, keton dimetylowy) - najprostszy keton, bezbarwna ciecz o ostrej woni. Temperatura wrzenia: 56,20C, gęstość: 0,78 g/cm3. Jest łatwopalny, dobrze miesza się z wodą i rozpuszczalnikami organicznymi.
Przemysłowo otrzymywany jest zwykle przez przyłączenie wody do propylenu lub utlenienie alkoholu izopropylowego. Jest składnikiem zmywaczy do paznokci, którym nadaje charakterystyczny zapach.

Acetylen

Acetylen (C2H2, etyn) - najprostszy węglowodór z grupy alkinów. Bezbarwny, bezwonny gaz, dobrze rozpuszczalny w acetonie. Otrzymywany jest przez hydrolizę karbidu (węgliku wapnia) lub pirolizę metanu w 20000C.
Znalazł zastosowanie w palnikach tlenowo-acetylenowych do spawania i cięcia metali (spalanie acetylenu w tlenie daje temperaturę około 30000C).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski