E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: FIZYKA TEORETYCZNA →

Izaak Newton
(25.12.1642 - 20.03.1727)

Narodowość: Anglik

Znane powiedzenia:
  • Hipotez nie wymyślam (dowolnie).
  • Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.
  • Jeśli widzę dalej to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.
Wybitny fizyk i matematyk. W 1687 roku Newton wydał wiekopomne dzieło „Philosophiae naturalis principia mathematica”, w którym jako pierwszy formułuje ścisłe i ogólne prawa w języku matematyki.

Prawo powszechnego ciążenia – dwa dowolne ciała materialne przyciągają się z siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas (m1 i m2) i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości (r) między nimi.

Rozmiar: 443 bajtów

G – współczynnik proporcjonalności – stała grawitacyjna

Newton sformułował też tzw. 3 zasady dynamiki, będące podstawą działu fizyki, zwanego mechaniką klasyczną.

I zasada dynamiki – czyli zasada bezwładności mówi, że gdy na ciało nie działają siły lub równoważą się one, to porusza się ono ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku (w zależności od układu odniesienia).

II zasada dynamiki – przyspieszenie (a), jakiego doznaje ciało wskutek działania siły F jest proporcjonalne do tej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy (m) tego ciała. Przyspieszenie ma kierunek tej siły.

Rozmiar: 301 bajtów

Masa mierzy więc łatwość, z jaką przyspiesza ciało przy danej sile. Im większa masa, tym mniejsze uzyskuje przyspieszenie przy danej sile, czyli tym bardziej jest ona „oporna” na zmianę prędkości. Mówi się, że masa jest miarą bezwładności ciała.

III zasada dynamiki – zasada akcji i reakcji mówi, że jeśli ciało A działa na ciało B siłą F, to towarzyszy temu przeciwdziałanie: ciało B działa na A siłą o tej samej wartości, skierowaną też wzdłuż prostej łączącej dwa ciała (abstrahujemy od ich struktury) i przeciwnym zwrocie.

Powyższe zasady dynamiki cechują fizykę przedrelatywistyczną i w formie tu przedstawionej obowiązują w układach odniesienia poruszających się prostoliniowo, ze stałą prędkością v << c (czyli układach inercjalnych i klasycznych).

Prawa mechaniki klasycznej są niezmiennicze względem transformacji Galileusza. Znaczy to, że działanie tej transformacji nie zmienia postaci prawa.

F = ma = m d2x/dt2 = m d2(x’ + vt)/dt2 = m d2x’/dt2 = ma’ = F’

Zasługą Newtona jest także rozszczepienie światła białego na kolorowe składowe za pomocą pryzmatu. Uważał on, że światło składa się z cząstek. Był również zwolennikiem poglądu, że materia składa się z atomów (cząstek).
W matematyce, niezależnie od G.W. Leibniza, Newton odkrył rachunek różniczkowy i całkowy.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski