E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Etery

Etery to związki, w których dwie reszty, pochodzące od węglowodorów (alifatycznych lub aromatycznych), są połączone mostkiem tlenowym. Wyróżniamy etery proste (dwie reszty te same) i mieszane (reszty różne).

Właściwości fizyczne: Zazwyczaj lotne ciecze o charakterystycznym zapachu. Gazami są tylko eter dimetylowy i metylowoetylowy. Temperatury wrzenia są niskie w porównaniu do alkoholi i fenoli o tych samych resztach. Słaba rozpuszczalność w wodzie, dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości chemiczne: Etery utleniają się na powietrzu z wytworzeniem wybuchowych nadtlenków. Reakcji tej sprzyja obecność światła. W podwyższonej temperaturze ulegają reakcji z kwasami chlorowcowodorowymi z wytworzeniem odpowiednich alkoholi i chlorków. Reagują też z chlorem i bromem, przechodząc w chlorowcoetery.

Przedstawiciele: eter dimetylowy, eter metylowoetylowy, eter dietylowy

etery


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski