E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Chlorowcoalkany

Chlorowcoalkany to pochodne chlorowcowe: fluorowe, chlorowe, bromowe i jodowe węglowodorów nasyconych (łańcuchowych i cyklicznych), w których jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych atomem (atomami) chlorowca.

Właściwości fizyczne: Zazwyczaj ciecze lub ciała stałe. Gazami są tylko: fluorek metylu, etylu i n-propylu, chlorek metylu i etylu oraz bromek metylu. Temperatury wrzenia i topnienia wyższe niż u węglowodoru, od którego wywodzi się pochodna chlorowcowa. Pochodne fluorowe i chlorowe są mniej gęste od wody, a pochodne bromowe i jodowe - bardziej gęste. Chlorowcoalkany są nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości chemiczne: Generalnie, bardzo reaktywne chemicznie (z wyjątkiem pochodnych fluorowych). Ulegają reakcji redukcji wodorem (tworzy się odpowiedni węglowodór nasycony) i eliminacji z udziałem mocnej zasady (tworzy się odpowiedni alken). Reagują w podwyższonej temperaturze z wodą, dając odpowiedni alkohol. Z wodorosiarczkami tworzą tioalkohole (merkaptany), a z amoniakiem - aminy.

Przedstawiciele: fluorek metylu, bromek n-propylu, jodek etylu, trichlorometan (chloroform), tetrachlorometan (tetra)

chlorowcoalkany


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski