E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Aminokwasy

Aminokwasy to związki organiczne, które w swoich cząsteczkach zawierają zarówno grupę aminową (zwykle NH2), jak i grupę karboksylową COOH. Cząsteczka aminokwasu musi zawierać przynajmniej po jednej z obydwu wymienionych grup.

Właściwości fizyczne: Aminokwasy to zazwyczaj krystaliczne ciała stałe. Częstą ich cechą jest słodkawy smak. Mają wysokie temperatury topnienia w porównaniu z odpowiadającymi im kwasami karboksylowymi. Są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, słabo rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w odczynnikach organicznych.
Właściwości chemiczne: Z kwasami lub z zasadami tworzą sole. Ta podwójna możliwość wynika z tego, że w środowisku kwaśnym aminokwas jest kationem (NH3+), a w środowisku zasadowym - anionem (COO-). Grupy NH2 i COOH oddzielnych cząsteczek aminokwasów mogą reagować ze sobą z wydzieleniem wody i utworzeniem wiązania peptydowego CO-NH. Powstające polipeptydy mogą mieć znaczne długości. Białka, zawarte w komórkach organizmów żywych, są właśnie skomplikowanymi polipeptydami. Aminokwasy mogą też tworzyć amidy międzycząsteczkowe - cykliczne diamidy (jeśli grupy NH2 i COOH związane są z tym samym atomem węgla, np. NH2CH2COOH), ulegać eliminacji amoniaku z utworzeniem kwasu nienasyconego (jeśli grupy NH2 i COOH związane są z sąsiadującymi atomami węgla, np. CH3CHNH2CH2COOH) lub tworzyć wewnątrzcząsteczkowe amidy - laktamy (jeśli grupy NH2 i COOH związane są z niesąsiadującymi atomami węgla, np. CH3CHNH2CH2CH2COOH).

Przedstawiciele: glicyna, lizyna, kwas asparaginowy, fenyloalanina, kwas gamma-aminomasłowy

aminokwasy


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski