E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Alkohole

Alkohole to pochodne węglowodorów alifatycznych, w których jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych grupą hydroksylową OH. Wyróżniamy alkohole jednowodorotlenowe (np. etanol) i wielowodorotlenowe (np. glikole, gliceryna).

Właściwości fizyczne: Ciecze lub ciała stałe. Alkohole o 1-10 atomach węgla są cieczami, powyżej 10 atomów węgla mamy do czynienia z ciałami stałymi. Temperatury wrzenia i topnienia znacznie wyższe niż te u odpowiadających im węglowodorów, a to w wyniku tworzenia wiązań wodorowych przez grupy OH.
Są dobrze rozpuszczalne w wodzie, z wyjątkiem tych, u których hydrofobowa reszta węglowodorowa jest znacznie większa i przeważa (alkohole wyższe rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych).
Właściwości chemiczne: Reagują z litowcami tworząc sole - alkoholany. Z kwasami chlorowcowodorowymi dają odpowiednie chlorowcoalkany, a z kwasami organicznymi - aromatyczne estry. Alkohole jednowodorotlenowe, w podwyższonej temperaturze i w obecności katalizatora, ulegają eliminacji wody z utworzeniem odpowiedniego alkenu.

Przedstawiciele: alkohol metylowy (metanol), alkohol etylowy (etanol), alkohol izopropylowy, glikol etylenowy, gliceryna

alkohole


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski