E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA NIEORGANICZNA →

Tlenki

Tlenki to grupa związków o wzorze ogólnym: PmOn, gdzie: O - atom tlenu, P - atom dowolnego pierwiastka z wyjątkiem tlenu.
Zazwyczaj otrzymuje się tlenki w bezpośredniej reakcji danego pierwiastka z tlenem, np.:
2Mg + O2 → 2MgO
lub przez rozkład termiczny soli czy wodorotlenku:
CaCO3 → CaO + CO2
Cu(OH)2 → CuO + H2O

POPULARNE TLENKI:

H2O - tlenek wodoru (woda)
CO - tlenek węgla (czad) - silnie trujący gaz powstający podczas spalania węgla przy małym dostępie tlenu
CO2 - dwutlenek węgla - stosowany przy produkcji napojów gazowanych
NO - tlenek azotu
NO2 - dwutlenek azotu
MgO - tlenek magnezu (magnezja palona) - stosowany do wyrobu cementu, naczyń żaroodpornych i w medycynie przeciw nadkwasocie
SiO2 - dwutlenek krzemu (krzemionka) - prawie jedyny składnik morskiego piasku
SO2 - dwutlenek siarki - bezwodnik kwasu siarkawego, jeden z gazów zanieczyszczających atmosferę, używany także przy produkcji win.
SO3 - trójtlenek siarki - bezwodnik kwasu siarkowego
CaO - tlenek wapnia (wapno palone) - stosowany w budownictwie do produkcji zaprawy murarskiej
V2O5 - pięciotlenek wanadu - stosowany jako katalizator przy produkcji kwasu siarkowego
P2O5 - pięciotlenek fosforu - bezwodnik kwasu ortofosforowego
MnO2 - dwutlenek manganu (brausztyn) - stosowany do produkcji baterii
Fe2O3 - trójtlenek żelaza (hematyt) - stosowany do produkcji taśm magnetofonowych i farb
ZnO - tlenek cynku (biel cynkowa) - stosowany w malarstwie i jako składnik maści przyspieszających gojenie
TiO2 - dwutlenek tytanu (biel tytanowa) - stosowany jako znakomita biała farba
OsO4 - czterotlenek osmu - stosowany przy pobieraniu odcisków palców
PbO - tlenek ołowiu (glejta) - stosowany do produkcji szkła przepuszczającego ultrafiolet
Pb3O4 (minia) - stosowany do produkcji farb antykorozyjnych

Właściwości fizyczne: Tlenki metali to zwykle trudno topliwe ciała stałe. Tlenki niemetali to przede wszystkim gazy, rzadziej ciecze (np. woda) lub ciała stałe (SiO2, P2O5).

Właściwości chemiczne: Tlenki pod względem chemicznym dzielimy na:

ZASADOWE (tlenki większości metali) - reagują wyłącznie z kwasami, np.:
MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O
Ponadto, tlenki litowców i berylowców reagują z wodą tworząc odpowiednią zasadę (są bezwodnikami zasadowymi), np.:
K2O + H2O → 2KOH

KWASOWE (większość tlenków niemetali) - reagują wyłącznie z zasadami, np.:
SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O
Zazwyczaj reagują one z wodą, tworząc odpowiednie kwasy (są bezwodnikami kwasowymi), np.:
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
Z tlenkami zasadowymi tworzą sole, np.: CaO + CO2 → CaCO3

AMFOTERYCZNE (niektóre tlenki metali) - reagują zarówno z kwasami jak i z zasadami, np.:
ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O
ZnO + 2KOH → K2ZnO2 + H2O
Zazwyczaj nie reagują one z wodą.

OBOJĘTNE - nie reagują ani z kwasami, ani z zasadami, ani z wodą. Do tej grupy należy np. tlenek węgla (CO) i tlenek azotu (NO).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski