E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA NIEORGANICZNA →

Sole
(fosforany, węglany, siarczki)


Sole to szeroka grupa związków chemicznych, które można otrzymać w następujących reakcjach:
  1. wodorotlenek + kwas → sól + woda, np.: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O
  2. metal + kwas → sól + wodór, np.: Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2
  3. tlenek metalu + kwas → sól + woda, np.: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
  4. zasada + tlenek kwasowy → sól + woda, np.: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  5. tlenek kwasowy + tlenek zasadowy → sól, np.: SO2 + MgO → MgSO3
  6. metal + niemetal → sól, np.: 2K + F2 → 2KF
Sole są prawie zawsze ciałami stałymi. Ich barwa, a także rozpuszczalność w wodzie są bardzo różne i nie ma co do tego żadnej ogólnej reguły.

W tym artykule przedstawimy 3 mniej powszechne grupy soli: fosforany, węglany i siarczki.

Fosforany to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze Mem(PO4)n, gdzie: PO4 - grupa fosforanowa, Me - atom metalu. Fosforany są solami kwasu (orto)fosforowego.

Węglany to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze Mem(CO3)n, gdzie: CO3 - grupa węglanowa, Me - atom metalu. Węglany są solami kwasu węglowego.

Siarczki to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze MemSn, gdzie: S - atom siarki, Me - atom metalu. Siarczki są solami kwasu siarkowodorowego (wodny roztwór H2S).

We wszystkich powyższych solach, zamiast atomu metalu może wystąpić grupa NH4 (amonowa).

POPULARNE FOSFORANY:

Na3PO4 - fosforan sodu - stosowany jako nawóz
Ca3(PO4)2 - fosforan wapnia - główny składnik kości

POPULARNE WĘGLANY:

Na2CO3 - węglan sodu (soda) - stosowany do wyrobu środków piorących i do zmiękczania wody
CaCO3 - węglan wapnia - stosowany do wyrobu kredy szkolnej, past do zębów i farb

POPULARNE SIARCZKI:

ZnS - siarczek cynku - stosowany do wyrobu luminoforów w dawnych telewizorach
HgS - siarczek rtęci II (cynober) - stosowany do produkcji pomarańczowej farby

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski