E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA NIEORGANICZNA →

Sole
(chlorki, siarczany, azotany)


Sole to szeroka grupa związków chemicznych, które można otrzymać w następujących reakcjach:
  1. wodorotlenek + kwas → sól + woda, np.: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O
  2. metal + kwas → sól + wodór, np.: Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2
  3. tlenek metalu + kwas → sól + woda, np.: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
  4. zasada + tlenek kwasowy → sól + woda, np.: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  5. tlenek kwasowy + tlenek zasadowy → sól, np.: SO2 + MgO → MgSO3
  6. metal + niemetal → sól, np.: 2K + F2 → 2KF
Sole są prawie zawsze ciałami stałymi. Ich barwa, a także rozpuszczalność w wodzie są bardzo różne i nie ma co do tego żadnej ogólnej reguły.

W tym artykule przedstawimy 3 najbardziej powszechne grupy soli: chlorki, siarczany i azotany.

Chlorki to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze MeCln, gdzie: Cl - atom chloru, Me - atom metalu. Wyjątkiem od tego zapisu jest chlorek rtęci I: Hg2Cl2.
Chlorki są solami kwasu solnego.

Siarczany to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze Mem(SO4)n, gdzie: SO4 - grupa siarczanowa, Me - atom metalu. Siarczany są solami kwasu siarkowego.

Azotany to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze Me(NO3)n, gdzie: NO3 - grupa azotanowa, Me - atom metalu.
Wyjątkiem od tego zapisu jest azotan rtęci I: Hg2(NO3)2.
Azotany są solami kwasu azotowego.

We wszystkich powyższych solach, zamiast atomu metalu może wystąpić grupa NH4 (amonowa).

POPULARNE CHLORKI:

NaCl - chlorek sodu (sól kuchenna) - stosowana w kuchni do solenia potraw
KCl - chlorek potasu
CaCl2 - chlorek wapnia - stosowany do pochłaniania wilgoci (silnie higroskopijny)
AgCl - chlorek srebra - stosowany w dawnej fotografii (rozkłada się pod wpływem światła)
Hg2Cl2 - chlorek rtęci I (kalomel) - stosowany do wyrobu elektrod i do ochrony roślin
HgCl2 - chlorek rtęci II (sublimat) - stosowany jako środek dezynfekujący
NH4Cl - chlorek amonu (salmiak) - stosowany do produkcji baterii, jako konserwant i w kuchni jako środek spulchniający.

POPULARNE SIARCZANY:

Na2SO4 - siarczan sodu - stosowany jako środek osuszający. W postaci uwodnionej (związku z 10 cząsteczkami wody) zwany jest solą glauberską i używany jest do garbowania skóry.
MgSO4 - siarczan magnezu (sól gorzka) - stosowany w medycynie jako środek przeczyszczający
CaSO4 - siarczan wapnia (anhydryt) - w postaci uwodnionej (gips) powszechnie używany w budownictwie
CuSO4 - siarczan miedzi (siny kamień) - stosowany jako środek grzybobójczy
BaSO4 - siarczan baru - stosowany jako farba i jako kontrast w prześwietleniach rentgenowskich

POPULARNE AZOTANY:

NaNO3 - azotan sodu (saletra chilijska) - stosowany jako nawóz, konserwant i przy produkcji środków wybuchowych
KNO3 - azotan potasu (saletra indyjska) - stosowany jako nawóz i konserwant. Wchodził w skład czarnego prochu.
Ca(NO3)2 - azotan wapnia (saletra norweska) - stosowany jako nawóz
AgNO3 - azotan srebra (lapis) - używany w medycynie jako środek odkażający NH4NO3 - azotan amonu (saletra amonowa) - używany jako nawóz i składnik materiałów wybuchowych

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski