E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA NIEORGANICZNA →

Kwasy

Kwasy nieorganiczne to grupa związków o wzorze ogólnym: HnR, gdzie: H - atom wodoru, R - reszta kwasowa. Jeśli w reszcie R nie występuje atom tlenu, to mówimy o kwasie beztlenowym, a jeśli występuje - o tlenowym.
Kwas nieorganiczny tlenowy otrzymuje się z reakcji bezwodnika (tlenku kwasowego) z wodą, np. SO3 + H2O → H2SO4
Kwasy beztlenowe powstają przez rozpuszczenie odpowiedniego wodorku w wodzie, np. chlorowodór (HCl) + woda → kwas solny.
Kwasy słabe można pozyskać z ich soli działając na nie silniejszym kwasem, np. Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl

POPULARNE KWASY:

HCl - kwas solny (wodny roztwór chlorowodoru)
H2SO4 - kwas siarkowy
H2SO3 - kwas siarkawy
HNO3 - kwas azotowy
HNO2 - kwas azotawy
H3PO4 - kwas ortofosforowy
H2CO3 - kwas węglowy (istnieje tylko w roztworze wodnym)
H2SiO3 - kwas (meta)krzemowy

Właściwości fizyczne: Są to przeważnie ciecze, rzadziej ciała stałe.

Właściwości chemiczne: Reagują z prawie wszystkimi metalami dając odpowiednią sól i wydzielając wodór, np. Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2
Z większością tlenków metali tworzą sole i wodę, np. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
Z wodorotlenkami także tworzą sole i wodę, np. NaOH + HCl → NaCl + H2O

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski