E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Krzepnięcie krwi

Krzepnięcie krwi to bardzo ważny proces, który ogranicza utratę krwi lub chroni przed wykrwawieniem się w przypadku zranień.

Powstanie skrzepu na ranie może zostać zapoczątkowane na 2 sposoby. Jednym z nich jest aktywacja kaskadowych aktywacji czynników krzepnięcia: XII, XI, IX i X w podanej kolejności przez kolagen z rozerwanej ściany naczynia krwionośnego. Drugim z nich jest aktywacja czynnika krzepnięcia VII (przez komórki śródbłonka naczynia krwionośnego), który następnie aktywuje czynnik X.
Obydwie drogi wymagają do działania jonów wapnia i zbiegają się w miejscu powstania aktywnej formy Xa czynnika X.

Czynnik Xa indukuje powstanie trombiny z nieaktywnej protrombiny. Trombina zapoczątkowuje agregację płytek krwi w miejscu zranienia i aktywuje czynnik VIII, który to nasila dalszą aktywację czynnika X.
Trombina pełni również inną, ważną rolę. Dzięki niej możliwa jest zamiana nieaktywnego fibrynogenu w fibrynę, która spontanicznie polimeryzuje w struktury włókienkowe. To one, razem z płytkami krwi (czasem też z czerwonymi krwinkami) tworzą skrzep na ranie.

Hemofilia A to genetycznie uwarunkowany niedobór czynnika VIII. Gen tego białka znajduje się na chromosomie X, stąd rzadsze występowanie tej choroby u kobiet, bo mają one 2 chromosomy X. Hemofilia B (mniej znana) jest wywoływana przez niedobór czynnika IX i ma bardzo podobne objawy - krwawienia wewnętrzne i trudna krzepliwość krwi płynącej z większych ran.

Istnieją 2 znane substancje działające przeciwzakrzepowo. Są to: heparyna i dikumarol. Heparyna aktywuje antytrombinę - inhibitor trombiny.
Dikumarol blokuje działanie witaminy K, która umożliwia powstanie prawidłowej formy protrombiny i czynników krzepnięcia VII, IX i X. Powstaje on w namokniętym sianie i bywa przyczyną krwotoków u bydła.

Skrzep zamykający ranę nie istnieje wiecznie i jest po pewnym czasie rozpuszczany przez plazminę - enzym degradujący fibrynę. Plazmina powstaje z nieaktywnego plazminogenu pod wpływem tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA), gdy zwiąże się on z fibryną. Można się domyśleć, że t-PA wzbudził zainteresowanie jako środek do rozpuszczania skrzepów i znalazł zastosowanie w leczeniu zakrzepic.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski